A Lifetime of Art

Text in English further down

Helene Keil is geboren in Tongeren op 16 juli 1948. Op 69 jarige leeftijd is zij overleden te Jette op 22 juni 2018. Zij was Beeldend kunstenaar, Lichtkleuren-therapeute en Schrijfster. Van 1973 tot 2002 werkte zij als docente aan de Media en Design Academie in Genk. Haar opleiding vond plaats aan het Provinciaal Hoger Instituut voor Architecturen Beeldende Kunsten Hasselt, promotie 1969.

Helene Keil was lid van de Reasearch-Group, gesticht in 1967, met als leden Jos Jans, Hugo Duchateau, Vincent van der Meersch en Jan Withofs. Zij wilde een frisse wind laten waaien in het Limburgse kunstleven. Zij stelden zowel in binnen als in buitenland tentoon. Zij was ook lid van Art Made in Belgium en het Hagadessa Design-team waar zij mede-oprichtster van is in 1992 met als doel de studie van ecologische en organische vormgeving in architectuur en interieur.

In haar vroege werk had Helene Keil de intentie om kunst te maken die afweek van de gangbare zwartgalligheid. Ze vond dat kunst tot blijmoedigheid moest stemmen en tot optimisme moest leiden. Zij maakt in het begin speeldoosjes en kleurige speelzakken. In haar werk komen felle, vrolijke kleuren en vormen voor. Zij realiseert schilderijen, lithografies, beelden en andere voorwerpen.


In de loop van haar leven ontwikkelde Helene Keil een totaal eigen stijl. Geïnspireerd door haar filosofische en spirituele ontwikkeling vindt er een overgang plaats van het speelse kinderlijke naar een zeer verinnerlijkte en volwassen spirituele beleving.

Gebruikmakend van verschillende media (acrylique, olie, pastel, zeefdruk) komen aan de natuur, planten, tuinen, de zee en de kosmos gerelateerde onderwerpen aan bod. Van het kleinste; de zaden gaat zij naar het grootste; de kosmos. Zij onderzoekt en experimenteert ook met het gieten van papier en het verwerken van plantenvezels in haar werk. Daarnaast maakt ze een hele collectie porselein en keramiek in haar eigen atelier, wederom met de natuur als inspiratiebron wat leidt tot zeer organische vormen.

Zaden
70 x 100 Pastelkrijt Ingelijst 1986

Helene Keil neemt deel aan veel exposities en tentoonstellingen. In de loop van haar leven vallen haar meerdere prijzen en erkenningen ten deel. (zie CV)

Rond 1990 vangt zij de vergelijkende studie aan van de toepassing van kleur en licht in de geneeskunde. Zij schrijft hierover een verzamelwerk.

In 1999 ontstaat er een samenwerkingsverband met de componist Boudewijn Bucinkx; de Blauw Galm, een dialoog tussen muziek en schilderkunst. (zie artikel de Blauwe Galm)

De kracht van de smaragd
70 x 100 (encadrement 94 x 124) Olie op paneel
2002

In 2001 wordt Helene Keil opgeleid door Guido Fokker in het onderzoek naar karmische belastingen bij de mens en de opheffing daarvan. Vanaf dan werkt zij met deze kennis en de kennis van de lichtkleurentherapie.

In 2005 wordt zij vervroegd op pensioen gesteld wegens zware rugklachten. Zij richt zich dan op het schrijven van biografische teksten en gedichten. In 2015 studeert ze af met de roman: “De Sagrada Familia”. Vanaf dan schrijft ze.

Helene Keil overlijdt op 22 juni 2018.

English

Helene Keil was born in Tongeren on July 16, 1948. At the age of 69 she died in Jette on June 22, 2018. She was Artist, Light Color Therapist and Writer. She studies Arts at the Provincial Higher Institute for Architectures Fine Arts Hasselt, promotion 1969. After graduating she immediately joined The Research Group. From 1973 to 2002 she worked as a teacher at the Media and Design Academy in Genk.

Biography

Helene Keil was a member of the Reasearch Group, founded in 1967, with Jos Jans, Hugo Duchateau, Vincent van der Meersch and Jan Withofs as members. She wanted a fresh wind to blow in Limburg’s artistic life. The group exhibited both in Belgium and abroad. She was also a member of Art Made in Belgium and the Hagadessa Design team, which she co-founded in 1992 with the aim of studying ecological and organic design in architecture and interior design.

In her early work Helene Keil had the intention to make art that deviated from the prevailing blackness. She felt that art had to express joy and lead to optimism. In the beginning she makes play boxes and colourful play bags in fabric. In her work come bright, cheerful colors and shapes. She makes paintings, lithographs, sculptures and other objects.

A play box

Helene Keil developed her own style in the course of her life. Inspired by her philosophical and spiritual development, a transition took place from the playful childlike expression to a very internalised and mature spiritual experience.

Using different media (acrylique, oil, pastel, silk-screen printing), she deals with nature, plants, gardens, the sea and cosmos-related subjects. From the smallest; the seeds she goes to the largest; the cosmos. She also investigates and experiments with the casting of paper and the processing of plant fibers in her work. She also makes a whole collection of porcelain and ceramics in her own studio, again with nature as a source of inspiration, leading to very organic forms.

Summer Garden/Spinning Sun
35 x 50
Oil on panel
2004

Helene Keil participates in many exhibitions. In the course of her life, she wins multiple prizes and awards.

Around 1990 she starts the comparative study of the application of colour and light in medicine. She writes a summary about this subject.

In 1999 a collaboration takes place with the composer Boudewijn Bucinkx; De Blauwe Galm (the Blue Reverberation), a dialogue between music and painting. (see article De Blauwe Galm)

Cosmic Egg
70 x 100 (encadrement 94 x 124) Oil on panel
1999

In 2001, Helene Keil is being trained by Guido Fokker in her research into karmic possession in humans and their removal. From then on she works with this knowledge and her knowledge of light color therapy.

In 2005 she is retired early due to severe back problems. She then focuses on writing biographical texts and poems. In 2015 she graduates in 2015 with the novel: “The Sagrada Familia”. From then on she writes.

Helene Keil passes away on 22 June 2018. She looked forward to be rejoined with the other side.